Regulamin

Regulamin korzystania z
Salonu Lounge DAY SPA w Nysie

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Salonem Lounge DAY SPA znajdującym się w Nysie, przy ul. Mickiewicza 18a zarządza VENETO JOLANTA TRYTKO-WARCZAK, Rynek 36c, 48-300 Nysa, NIP: 7532097475.
2. Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, korzystania oraz przebywania w Salonie Lounge DAY SPA. Do Salonu Lounge DAY SPA należą w szczególności: recepcja Salonu, pomieszczenia zabiegowe, parking przed salonem. Regulamin obowiązuje wszystkich klientów przebywających na terenie Salonu Lounge DAY SPA.
3. Przed wejściem na teren Salonu Lounge DAY SPA należy zapoznać się z Regulaminem. Regulamin dostępny jest w recepcji Salonu i na stronie internetowej www.loungedayspa.pl.
4. Klientem Salonu może być pełnoletnia osoba fizyczna.
5. Dopuszcza się korzystanie z Salonu przez osoby małoletnie poniżej 16 roku życia za zgodą rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego i w jego obecności.
6. Dopuszcza się korzystanie z Salonu przez osoby małoletnie pomiędzy 16 a 18 rokiem życia za wyraźną zgodą rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Personel Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia usług, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
7. W przypadkach wskazanych w ust. 5 i 6 Salon Lounge DAY SPA zastrzega sobie prawo odmowy do zabiegu w przypadku niezaklasyfikowania się do wybranego zabiegu.
8. Korzystanie z usług Salonu Lounge DAY SPA jest odpłatne. Cennik usług dostępny jest w recepcji Salonu oraz na stronie internetowej www.loungedayspa.pl.

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SALONU

1. Na terenie Salonu Lounge DAY SPA można przebywać wyłącznie w godzinach jego otwarcia.
2. Wnoszenie urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz rejestrowanie dźwięku lub obrazu na terenie Salonu Lounge DAY SPA jest zabronione.
3. Zalecane jest nieprzynoszenie przedmiotów wartościowych. W Salonie Lounge DAY SPA nie jest świadczona usługa przechowania przedmiotów. Salon Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie, jak również za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które klient powinien zatrzymać przy sobie.
4. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, nie mogą korzystać z Salonu Lounge DAY SPA.
5. Na terenie Salonu Lounge DAY SPA zabrania się:
1) palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających,
2) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
3) hałasowania i zakłócania porządku,
4) wprowadzania zwierząt,
5) niszczenia wyposażenia, dotykania i manipulowania przy urządzeniach,
6) samodzielnego wykonywania zabiegów kosmetycznych,
7) zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
6. Klienci korzystający z Salonu Lounge DAY SPA powinni stosować się do zaleceń personelu. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu lub niestosujące się do zaleceń personelu mogą zostać wyproszone z terenu Salonu Lounge DAY SPA.
7. Klienci ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody, w tym szkody wyrządzone przez osoby małoletnie, pozostające pod ich opieką, na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETYCZNYCH

1. Przed przystąpieniem do zabiegu personel Salonu Lounge DAY SPA przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych (dotyczy wyłącznie zabiegów inwazyjnych).
2. Każdy klient jest informowany o przeciwskazaniach, skutkach ubocznych i zaleceniach pozabiegowych, a przystępując do zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku niektórych (inwazyjnych) zabiegów i powikłań, personel Salonu ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez klienta.
3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia personelu Salonu Lounge DAY SPA o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności np. o chorobach serca, używaniu rozruszniku serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży, połogu, stosowaniu antybiotyku, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niedawno odbytym zabiegu medycznym lub operacji.
4. Klienci zamierzający skorzystać z usług Salonu Lounge DAY SPA powinni być świadomi swego stanu zdrowia i powstrzymać się od korzystania z usług zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Klienci mogą korzystać z wybranych przez siebie zabiegów, jeśli nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z nich.
5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania personelu Salonu Lounge DAY SPA o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
6. Personel Salonu Lounge DAY SPA ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu gdy stwierdzi, że klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, efekt zabiegu mógłby być nieadekwatny do oczekiwanego rezultatu, jak również wtedy gdy klient ma wysypkę, chorobę zakaźną, otwartą ranę lub występują objawy grypy/COVID-19 takie jak katar czy kaszel.
7. Klient jest świadomy, że wynik zabiegu jest uzależniony od stanu zdrowia, wieku, ilości zabiegów oraz nie gwarantuje osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów. Klient oświadcza, że nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.
8. Niestosowanie się klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany zabieg po stronie Salonu Lounge DAY SPA.

§ 4. PŁATNOŚCI

1. W Salonie Lounge DAY SPA udostępnia się następujące sposoby zapłaty: gotówką oraz blikiem.
2. W Salonie Lounge DAY SPA istnieje możliwość dokonania przelewu, lecz tylko w sytuacjach opisanych w § 6.
3. Salon Lounge DAY SPA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia czasowych promocji na zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami. Z tytułu promocji klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

§ 5. BONY PODARUNKOWE

1. W Salonie Lounge DAY SPA dostępne są bony podarunkowe o określonej wartości lub na określone usługi, płatne z góry, do skorzystania z zabiegów oferowanych przez Salon, za wyjątkiem zabiegów medycyny estetycznej, depilacji laserowej i solarium.
2. Salon Lounge DAY SPA zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub rozszerzenia listy zabiegów wykluczonych, bez konieczności wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Bony podarunkowe nie łączą się z promocjami lub obniżkami oferowanymi przez Salon Lounge DAY SPA.
4. Termin ważności bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy. Data ważności bonu podarunkowego nie podlega przedłużeniu.
5. Wraz z otrzymaniem bonu podarunkowego, klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6. Salon Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie bonu podarunkowego, od daty jego przekazania klientowi.
7. Klient może wykorzystać bon podarunkowy jednorazowo lub w ramach kilku usług (w zależności od wartości bonu podarunkowego).
8. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty na jaką został wystawiony bon podarunkowy.
9. W przypadku gdy cena za usługę przewyższa wartość bonu podarunkowego, klient jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
10. Bony podarunkowe mogą być ze sobą łączone i wykorzystywane razem.
11. Bony podarunkowe nie podlegają zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
12. Klient, który chce skorzystać z bonu podarunkowego jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji usługi na zasadach określonych w § 6 ust. 1-4, ust. 13-15 (wyłączona jest możliwość rezerwacji przez dedykowaną stronę internetową). Przy dokonywaniu rezerwacji klient ma obowiązek poinformować Salon Lounge DAY SPA o płatności w formie bonu podarunkowego.
13. W przypadku odwołania zabiegu przez klienta na mniej niż 24 godziny przed planowanym terminem zabiegu lub nieprzystąpienia do zabiegu w umówionym terminie:.
1) gdy klient posiada bon podarunkowy o określonej wartości- z bonu zostaje potrącona kwota 50,00 zł tytułem zadatku o którym mowa w § 6 ust. 12,
2) gdy klient posiada bon podarunkowy na określoną usługę- zobowiązany jest uiścić dodatkową kwotę 50,00 zł tytułem zadatku o którym mowa w § 6 ust. 12, pod rygorem odmowy wykonania zabiegu. Zadatek podlega zapłacie przed ustalonym na nowo terminem zabiegu.
14. Zadatek, o którym mowa w ust. 13 będzie potrącany/ustalany każdorazowo, gdy klient odwoła termin na mniej niż 24 godziny przed planowanym terminem zabiegu lub nie przystąpi do zabiegu.
15. Przez bony podarunkowe należy rozumieć także vouchery, karty upominkowe i zaproszenia.

§ 6. REZERWACJE I ZAWARCIE UMOWY

1. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy klientem a Salonem Lounge DAY SPA. Rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Salonu, telefonicznie, e-mailem lub poprzez dedykowaną stronę internetową. Niniejszych zapisów umowy nie stosuje się do usług wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Salonu Lounge DAY SPA.
2. Klient powinien przybyć do Salonu Lounge DAY SPA na co najmniej 5 minut przed planowanym zabiegiem. Spóźnienie może spowodować skrócenie czasu trwania zabiegu.
3. Salon Lounge DAY SPA zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 20 minut.
4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą klienta, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania personelu Salonu. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
5. Klienci, którzy dokonują rezerwacji przez dedykowaną stronę internetową mają obowiązek dokonać płatności zadatku w wysokości 50% wartości usługi, blikiem lub kartą bankową, w ciągu 15 minut od dokonania rezerwacji.
6. Obowiązek dokonania płatności zadatku w wysokości 50 % wartości usługi, dotyczy również klientów, którzy dokonują rezerwacji po raz pierwszy telefonicznie, e-mailowo, przez portal społecznościowy czy w salonie.
7. Płatność o której mowa w ust. 6 i 10, musi być wykonana najpóźniej w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji, przed planowanym terminem zabiegu .Płatność musi być zaksięgowana na rachunku bankowym Salonu Lounge DAY SPA w dniu zabiegu. Zadatek należy uiścić w Salonie Lounge DAY SPA lub na rachunek bankowy nr 07 1050 1490 1000 0090 7775 6097, podając imię i nazwisko, nazwę oraz datę zabiegu lub blikiem/szybkim przelewem podczas rezerwowania terminu wizyty.
8. Obowiązek płatności zadatku dotyczy również sytuacji, gdy klient dwukrotnie odwołał wizytę, a chce dokonać rezerwacji kolejnej.
9. Salon Lounge DAY SPA ma prawo ustalenia zadatku o określonej wartości na dokonanie rezerwacji na wybrane zabiegi w stosunku do wszystkich klientów, bez względu na sposób dokonywania rezerwacji czy rodzaj wizyt (ust. 5, 6 i 8 nie stosuje się wtenczas).
10. Określa się konieczność uiszczenia zadatku, o którym mowa w ust. 9, w wysokości 200,00 zł za rezerwację zabiegu makijażu permanentnego oraz w wysokości 50,00 zł za rezerwację zabiegu przedłużania rzęs.
11. Wpłacony zadatek zaliczany jest na poczet ceny zabiegu. Klient w dniu zabiegu zobowiązany jest uiścić pozostałą do zapłaty wartość usługi.
12. Zadatek, o którym mowa w niniejszym paragrafie (§ 6) stanowi rekompensatę za zarezerwowany czas, który w przypadku odwołania terminu przez klienta, nie zostanie wykorzystany przez żadnego innego klienta.
13. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie/godzinie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon Lounge DAY SPA do anulowania rezerwacji i zatrzymania wpłaconego zadatku.
14. Klient ma prawo odwołać rezerwację, jednak nie mniej niż 24 godziny przed umówioną wizytą. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Salon Lounge DAY SPA ustala wspólnie z klientem nowy termin rezerwacji usługi.
15. Przypadki określone w ust. 13 i 14 stosuje się również w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta.
16. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcie „24 godziny” oznacza, że klient może odwołać termin zabiegu jedynie:
1) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) maksymalnie do godz. 18.00,
2) w soboty maksymalnie do godz. 11.00.
Gdy klient odwoła termin z naruszeniem wskazanych godzin, uznaje się, że odwołanie nastąpiło dopiero w następnym, najbliższym dniu roboczym.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych klientów, przetwarzanych w Salonie Lounge DAY SPA jest: VENETO JOLANTA TRYTKO-WARCZAK, Rynek 36c, 48-300 Nysa, NIP: 7532097475, adres e-mail: salon@loungedayspa.pl
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE zwanym dalej RODO.
3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1) wykonanie umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) marketingu bezpośredniego, obsługi reklamacji oraz celem ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora,
3) marketingowych drogą elektroniczną w razie wyrażenia na to zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) przeprowadzania i udziału w szkoleniach (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), w tym również udostępnianiu wizerunku do celów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
4. Administratorem danych osobowych dotyczących zdrowia jest VENETO JOLANTA TRYTKO-WARCZAK, Rynek 36c, 48-300 Nysa, NIP: 7532097475, adres e-mail: salon@loungedayspa.pl, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda klienta, udzielona w celu wykonywania umowy o świadczenie usług (art. 9 ust.2 lit. a RODO).
5. Podanie danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale ich podanie jest niezbędne w celu skorzystania z usług Salonu Lounge DAY SPA. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia dokonanie rezerwacji zabiegu oraz skorzystanie z zabiegów.
6. Klientom przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
7. Klientom przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora.
8. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
9. Udzielone zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w tym w sprawach dotyczących procedury reklamacyjnej, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
2. Salon Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie usług przez podmioty zewnętrzne, które wykonują usługi na terenie Salonu. Podmioty te odrębnie i poza Salonem zawierają umowy na świadczenie usług z klientami i spełniają wobec nich obowiązek informacyjny jako Administrator. Salon Lounge DAY SPA pośredniczy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rezerwacji lub umówienia terminu na zabieg.
3. Zapisy niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przez innymi regulaminami lub zapisami.