Regulamin

Regulamin Lounge DAY SPA w Nysie

§1
Zaproszenia ( vouchery/bony )
Zasady ogólne

1) Zaproszenia (vouchery/bony) można nabyć w Salonie Lounge DAY SPA w Nysie osobiście lub online.
2) Zaproszenia (vouchery/bony) dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę lub dowolną usługę.
3) Zaproszenie ( voucher/bon) określa wartość możliwą do wykorzystania na usługi dostępne w Salonie Lounge DAY SPA w Nysie ul. Mickiewicza 18a.
§2
Ważność Zaproszenia ( vouchera/bonu )

1) Zaproszenie ( voucher/bon ) jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego zakupu.
2) Data ważności Zaproszenia ( vouchera/bonu) nie ulega przedłużeniu. Wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji losowych Salon Lounge DAY SPA przewiduje możliwość przedłużenia okresu ważności Zaproszenia (vouchera/bonu). W celu ustalenia szczegółów konieczny jest kontakt z Salonem.
3) W przypadku utraty lub zniszczenia Zaproszenia (vouchera/bonu), Salon Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
4) Zaproszenia ( vouchery/bony ) nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.

§3
Zasady korzystania z Zaproszenia (vouchera/bonu)

1) Zaproszenia (vouchery/bony) upoważniają do skorzystania z usług w Lounge DAY SPA zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Zaproszenia (vouchera/bonu). Można nim płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej, za wyjątkiem zabiegów medycyny estetycznej, depilacji laserowej i solarium.
2) Zaproszenie ( voucher/bon) może zostać wykorzystany jednorazowo bądź też w ramach kilku usług, których łączna wartość nie przekracza kwoty oznaczonej na Zaproszeniu ( voucherze/bonie ).
3) Zaproszenia (vouchery/bony) łączą się ze sobą.
4) Zaproszenia (vouchery/bony) nie podlegają zwrotowi.
5) Zaproszenia (vouchery/bony) nie mogą być wymienione na gotówkę.
6) Zgodnie z życzeniem, Klient może dopłacić do Zaproszenia (vouchera/bonu), jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Zaproszenia (vouchera/bonu).
7) Przy realizacji Zaproszenia (vouchera/bonu) Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w formie gotówkowej, gdy wartość wybranej usługi jest niższa niż wartość Zaproszenia (vouchera/bonu). Niezrealizowana kwota z Zaproszenia ( vouchera/bonu ) jest możliwa do wykorzystania na wybrane usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej, do czasu upływu ważności Zaproszenia ( vouchera/bonu ).
8) Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Zaproszenia (vouchera/bonu) a ostateczną kwotą rozliczenia gotówką w recepcji obiektu.
9) Przy dokonywaniu rezerwacji konieczne jest poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Zaproszenie( voucher/bon). Zaproszenie (voucher/bon) należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
10) Salon Lounge Day Spa ma prawo odmówić zrealizowania Zaproszenia ( vouchera/bonu ), gdy:
a) upłynął termin ważności Zaproszenia (vouchera/bonu),
b) uszkodzenia Zaproszenia (vouchera/bonu) uniemożliwiają odczytanie danych na nim zapisanych,
c) nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia Zaproszenia ( vouchera/bonu ), kiedy straci on swoją ważność.

§ 4
Zapisy na zabieg – makijaż permanentny

1) Zapisy na zabieg odbywają się drogą telefoniczną, bądź bezpośrednio w Salonie Lounge Day Spa.
2) W celu rezerwacji wyznaczonego terminu konieczna jest wpłata przez Klienta kwoty 100 zł tytułem zadatku, w ciągu 2 dni roboczych od daty zapisu na zabieg.
3) Zadatek należy uiścić bezpośrednio w Salonie Lounge Day Spa bądź na rachunek bankowy nr 07 1050 1490 1000 0090 7775 6097 z określeniem w tytule przelewu imienia i nazwiska, nazwy oraz daty zabiegu.
4) Wpłacony zadatek zostaje odliczony od finalnej ceny zabiegu.
5) W przypadku braku zaksięgowania wpłaty zadatku, w terminie o którym mowa w pkt 2, zarezerwowany przez Klienta termin staje się nieobowiązujący.
6) W sytuacji gdy Klient nie stawi się w wyznaczonym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o chęci jego zmiany, przynajmniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Kolejna rezerwacja będzie również uzależniona od wpłaty zadatku przez Klienta.
7) Salon Lounge Day Spa zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu lub zmiany jego terminu na możliwie najszybszy wolny termin w przypadku wystąpienia nagłych oraz niezależnych od Salonu okoliczności.
8) W przypadku zmiany terminu z przyczyny wynikającej ze strony Salonu, wpłacony zadatek zostaje zaliczony na nowy termin.

§ 5
Punktualne rozpoczynanie zabiegów

1) W Salonie Lounge DAY SPA obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Klienci umawiani są na konkretne godziny, wskazana zatem jest punktualność. Ze względu na specyfikę usług zalecane jest przybycie 5-10 minut przed planowanym zabiegiem, w celu przygotowania się do niego.
2) W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie Klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, maksymalnie o 10 minut. Spóźnienie powyżej 10 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia bez wpływu na koszt zabiegu. Spóźnienie Klienta nie zmienia godziny rozpoczęcia następnego zabiegu. O spóźnieniu należy poinformować telefonicznie, niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
3) W przypadku znacznego spóźnienia Klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
4) W przypadku rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Salonu Lounge DAY SPA nie później niż 24 h przed planowaną wizytą.

§ 6
Postanowienia końcowe

1) Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych na zabiegi wykonywane w Salonie Lounge DAY SPA.
2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Salonu www.loungedayspa.pl
3) Umówienie się Klienta na zabieg czy też dokonanie zakupu Zaproszenia (vouchera/bonu) stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

Regulamin Polityki Prywatności

1) Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania przez firmę Veneto Jolanta Trytko-Warczak jako Administratora danych osobowych w związku z korzystaniem przez Klientów ze świadczonych przez firmę usług.
2) Kontakt z firmą może odbywać się poprzez adres e-mail: salon@loungedayspa.pl, korespondencyjnie na adres: ul. Mickiewicza 18A, 48-300 Nysa, lub osobiście w Salonie pod wyżej wymienionym adresem.
3) Sposób przetwarzania danych osobowych określają regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO. Regulacje te określają m.in. prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów.
4) Veneto Jolanta Trytko-Warczak z siedzibą w Nysie, ul. Rynek 36C, 48-300 Nysa jest administratorem danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.loungedayspa.pl. lub przekazywanych w związku ze świadczonymi usługami.
5) 5. 1 Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:
1. Klientów oraz Użytkowników strony internetowej www.loungedayspa.pl oraz
2. osób na rzecz których Klienci zamawiają produkty lub usługi.
5.2 Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas: 1/ umawiania i rezerwacji wizyt w Salonie,2/ składania zapytań o produkty i usługi świadczone przez Administratora, 3/ składania reklamacji.
5.3 Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Administratora należą m.in.:
1. dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
2. dane adresowe – takie jak adres zamieszkania,
3. dane dotyczące stanu zdrowia – niezbędne do określenia wskazań i przeciwwskazań do zabiegów.
1) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje, może uniemożliwić podjęcie działań lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient.
2) 7.1 Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Administratora w celu realizacji jego usług i sprzedaży świadczonych przez niego produktów. W tym celu Administrator może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta np. przypomnienia o terminach wizyt w Salonie.
7.2 Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczące usług i produktów.
7.3 Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Administratora w celu marketingu produktów i usług, w celu odpowiadania na zapytania, reklamacje i wątpliwości dotyczące świadczonych usług i sprzedawanych produktów, na podstawie zgody. Zgoda nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody (np. przesyłanie informacji handlowych oraz marketing telefoniczny, który miał miejsce przed jej wycofaniem). Klient w czasie wizyty w Salonie Lounge Day Spa ma możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera oraz bezpośredni marketing telefoniczny.
3) Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
8.1 Dane osobowe Klientów będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania usługi lub realizacji sprzedaży oraz przygotowania
odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż do czasu rozpatrzenia reklamacji lub przedawnienia roszczeń.
8.2 W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego), w takim wypadku zgodnie z prawem dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.
8.3 Gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.
8.4 Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez sprzeciwu względem ich przetwarzania.
4) Dane osobowe Klientów są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5) Odbiorcami danych osobowych mogą być: 1/ dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Administratora, 2/ podmioty uczestniczące w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne), 3/ dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz rachunkowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, księgowych, firmy kurierskie i pocztowe).
6) Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych.
7) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo do sprostowania danych – obejmujące prawo do żądania korekty swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
2. Prawo do ograniczenia przetwarzania w sytuacji: 1/ kwestionowania prawidłowości swoich danych – na czas sprawdzenia ich poprawności, 2/ wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku Administrator będzie mógł w dalszym ciągu przechowywać dane osobowe, ale nie będzie mógł ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).
3. Prawo do przenoszenia danych tj. żądanie wydania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
4. Prawo do usunięcia danych gdy: 1/ dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,2/ nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane, 3/ nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. cofnięcie zgody/wniesienie sprzeciwu).
5. Prawo do cofnięcia zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu; w razie wniesienia sprzeciwu 1/ przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych; 2/ przetwarzania danych osobowych do innych celów – Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania o charakterze nadrzędnym.
7. Prawo do wniesienia skargi - do organu nadzorczego: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.