Regulamin sklepu Lounge DAY SPA

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Realizacja sprzedaży przez Lounge DAY SPA

Realizacja sprzedaży odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w  Lounge DAY SPA jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

  2. Właściciel 

Sklep internetowy Lounge DAY SPA działający pod adresem internetowym www.loungedayspa.pl/sklep jest własnością Veneto, Jolanta Trytko, z siedzibą w Nysie, Rynek 36c, NIP:7532097475, REGON:531964095. 

  3. Wymagania techniczne 

Do korzystania z usług sklepu  Lounge DAY SPA niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie www.loungedayspa.pl/sklep.

II ZAKUPY przez www.loungedayspa.pl/sklep

 1. Obszar działania

Usługi oferowane przez www.loungedayspa.pl/sklep dostępne są na terenie Polski – dotyczy sprzedaży kosmetyków wysyłanych za pośrednictwem kuriera. Usługi SPA sprzedawane przez www.loungedayspa.pl/sklep dostępne są w salonie Lounge DAY SPA na ul. Mickiewicza 18a, 48-303 Nysa. Salon nie wykonuje swoich usług u klienta.

 2. Kupujący

Z oferty  www.loungedayspa.pl/sklep  mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

 3. Informacje o produktach

Zamieszczone na stronach internetowych www.loungedayspa.pl/sklep  informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, pojemność i inne - pochodzą od producentów produktów. Lounge DAY SPA  dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu. www.loungedayspa.pl/sklep dostarcza produkty w terminie ich ważności.

 4. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej www.loungedayspa.pl/sklep są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

 5. Rabaty i promocje

Jakiekolwiek upusty cenowe bądź promocje nie mogą być łączone.

6. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Lounge DAY SPA  do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

 7. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Veneto, Jolanta Trytko w momencie przekazania Klientowi zamówienia wraz z paragonem/ fakturą VAT. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

 8. Dostawa i koszty dostawy

Realizacja dostawy może być wykonana:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Lounge DAY SPA

- odbiór osobisty w salonie Lounge DAY SPA na ul. Mickiewicza 18a, 48-303 Nysa

- inna dostawa lub odbiór ustalony pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym

- koszt dostawy może ulec zmianom w przypadku zmian taryfowych Kuriera oraz w przypadku odbiegających od proponowanych opakowań logistycznych

 III ZAMÓWIENIE KLIENTA

 1. Składanie i akceptacja zamówienia 

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej Lounge DAY SPA i stronach powiązanych produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Złóż zamówienie".

 2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. Lounge DAY SPA  zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

 3. Możliwość zmiany zamówienia 

Klient ma możliwość zmiany w swoim zamówieniu tylko drogą telefoniczną i tylko przed rozpoczęciem realizacji przez Lounge DAY SPA  zamówienia dostarczanego za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

  4. Termin realizacji dostawy

Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym, ale nie powinien przekroczyć 72 godzin w przypadku potwierdzonych zamówień.
Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy Kuriera.

 5. Dni wolne

 Lounge DAY SPA nie realizuje zamówień w dni świąteczne ani w dni wolne od pracy. Lounge DAY SPA   zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

 6. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

W zależności od preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres: 
najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Lounge DAY SPA  w przypadku realizacji dostawy przez firmę kurierską. 
Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

 7. Odmowa realizacji zamówień

 Lounge DAY SPA zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta
b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Lounge DAY SPA za wymagające potwierdzenia
c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu
d) Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych

  8. Faktura/paragon

Do zamówienia dołączana jest faktura VAT/paragon obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Lounge DAY SPA do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 IV PŁATNOŚCI

 1. Sposoby płatności

Klient Lounge DAY SPA dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. 
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności: 
- przelewem przez transferuj.pl w trakcie akceptacji zamówienia
- przelewem na indywidualne konto bankowe

 2. Przedpłata, przelew na konto bankowe

 Lounge DAY SPA zastrzega możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od dokonania przez Klienta uprzedniej zapłaty (przedpłaty). Przedpłata za zamówienie jest dokonywana na indywidualny numer konta bankowego uwidoczniony na fakturze Klienta. Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Lounge DAY SPA , a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Lounge DAY SPA z wyjątkiem przelewów realizowanych za pośrednictwem transferuj.pl.

V DOSTAWA

 1. Dostawca

Dostawca firmy kurierskiej zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy przesyłki. Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

 2. Nieobecność Klienta

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego [w trakcie składania zamówienia] adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo. Kurier podejmie próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Lounge DAY SPA . Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Lounge DAY SPA spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty, w identycznej wysokości co przy pierwszej wysyłce tego zamówienia. Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi.

 3. Odmowa przyjęcia zamówienia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

VI REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Lounge DAY SPA . Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Biuro Obsługi Klienta Lounge DAY SPA. O wymienionych powyżej sytuacjach Lounge DAY SPA musi być poinformowane w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od dnia odbioru przesyłki przez Klienta. Reklamacje dotyczące powyższego, a zgłoszone w późniejszym terminie, nie będą rozpatrywane.    

  2. Reklamacje, zwroty produktów

a) W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
b) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
c) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Lounge DAY SPA nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

3. Zwroty zakupionych usług SPA

1. Usługi SPA zakupione przez www.loungedayspa.pl/sklep nie podlegają zwrotom
2. Usługi SPA zakupione przez www.loungedayspa.pl winny być wykorzystane w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu
3. Usługi, które nie zostaną wykorzystane w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu nie podlegają zwrotom

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Lounge DAY SPA ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane.  Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

  2. Dostarczenie wiadomości email 

Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

  3. Refundacje 

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Lounge DAY SPA dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane. Usługi SPA zakupione przez www.loungedayspa.pl/sklep nie podlegają zwrotom.

  4. Dane osobowe

a) Rejestrując się w serwisie www.loungedayspa.pl/sklep Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Veneto Jolanta Trytko jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty, komunikacji z Klientem oraz prezentacji ofert promocyjnych Lounge DAY SPA.
b) Administratorem Danych Osobowych jest Lounge DAY SPA. Niezbędnym przymiotem administratora danych osobowych jest posiadanie kompetencji decyzyjnych w stosunku do danych, które znajdują się w jego dyspozycji. O celach i środkach przetwarzania danych osobowych decyduje  Lounge DAY SPA. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania. 
d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej Lounge DAY SPA po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Lounge DAY SPA zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania. 
e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie. 
f) Wybranie przez Klienta prezentu do realizacji przy kolejnych zakupach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wysłanie automatycznego przypomnienia mailowego o terminie realizacji.
g) Lounge DAY SPA w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać emaili z prośbą o weryfikację danych Klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie Lounge DAY SPA przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Lounge DAY SPA nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę Lounge DAY SPA.

  5. Zmiana regulaminu

Lounge DAY SPA zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Lounge DAY SPA

  6. Spory

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Lounge DAY SPA.
Regulamin opublikowany w dniu 10.10.2013r.